Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
Beschermheer: Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen

bijgewerkt d.d. 11 dec 2019.

 

   

 

               


Secretariaat
:
Wylgewei 4
9287 LZ Twijzelerheide

E-mail: secretaris@verenigingdmd.nl

 

 

I   N   F   O   R   M   A   T   I   E   B   U   L   L   E  T   I   N

De vereniging is op 5 mei 1970 opgericht onder de naam "Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis" en heeft op 17 april 2008 bij besluit van de algemene vergadering haar naam gewijzigd in "Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen".

Het is ons een eer en genoegen om de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen nader bij U te mogen introduceren. Het is een vereniging die bij diverse plechtigheden, waar de krijgsmacht bij betrokken is, aanwezig is. Een vereniging die bovendien als belangenbehartiger vaak in gesprek met de overheid en samenleving aandacht vraagt voor de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle dragers van verschillende strijdtonelen en vredesmissies.

Het lidmaatschap van de Vereniging staat open voor een ieder die is onderscheiden met de Bronzen Leeuw en/of het Bronzen Kruis en/of het Kruis van Verdienste en/of het Vliegerkruis.
Hun weduwen of weduwnaars kunnen desgewenst lid worden.


Algemeen

Op 5 november 1966 kwam een aantal dragers Bronzen Leeuw in de Oranje-Nassau kazerne te Amsterdam bijeen om de geallieerde gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken.
Een zelfde herdenking werd een jaar later gevolgd door een reünie. Op de derde bijeenkomst in november 1968, werd besloten ook de dragers van het Bronzen Kruis erbij te betrekken.
Dit gebeurde op 2 november 1968 eveneens in de Oranje-Nassau kazerne te Amsterdam

Tijdens het grote bevrijdingsdefilé op 5 mei 1969 op de Boulevard van Scheveningen was deze reüniegroep nogmaals bijeen. Na afloop van het defilé werd tijdens het samenzijn in het Kurhaus spontaan besloten tot de oprichting van een vereniging.
Bij Koninklijk Besluit van 19 augustus 1971 no. 69 kwam de goedkeuring van de statuten af en werd de vereniging Koninklijk erkend.

Op verzoek van een aantal dragers van het Vliegerkruis en later van het Kruis van Verdienste werd op de algemene vergaderingen van 23 maart 1973 en van 16 april 1998 besloten om het lidmaatschap van de Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis ook open te stellen voor een ieder die is onderscheiden met het respectievelijk Vliegerkruis en/of het Kruis van Verdienste.

Beschermheer van de Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis werd Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden, Commandeur Militaire Willemsorde en Drager Vliegerkruis. 01-12-2004

Erevoorzitter werd de oud Minister-president P.J.S. de Jong, Drager van het Bronzen Kruis met het Arabische cijfer 2 in goud. 27-07-2016

De eerste voorzitter werd C.L.W.M. Baron van Voorst tot Voorst, Drager van het Bronzen Kruis. 02-12-2000.

De Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 40530540.
De Vereniging is aangesloten bij de Stichting Veteranen Platform. (VP)

De Vereniging heeft een samenwerkingsverband met de Stichting Maritiem Erfgoed.

De Vereniging staat ingeschreven in het Reünieregister Veteranenorganisaties bij de Stichting Veteraneninstituut (Vi) Registratienummer 060-X-V-O.

De Vereniging draagt de naam:
“Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen”
.

Verkorte naam van de Vereniging:  Vereniging DMD

Een unieke toekenning: Bronzen Leeuw gevoerd in een Frans vaandel
Bij Koninklijk Besluit van 9 mei 1950 nr. 22 werd bepaald dat de Bronzen Leeuw werd toegekend aan  het 2e en 3e Regiment “Chasseurs Parachutistes” der “S.A.S. Troops” van het Franse Leger (S.A.S. staat voor Special Air Service, wat inhoudt Paracommando’s.)
Verder werd bepaald dat het versiersel van de Bronzen Leeuw ware te hechten aan het gemeenschappelijk vaandel van beide genoemde regimenten.
Bij K.B. van 2 januari 1951 no. 15 werden niet minder dan 558 Nederlandse onderscheidingen toegekend aan leden van het voormalige 2e en 3e Regiment de Chasseurs Parachutistes der S.A.S. Troops van het Franse leger.

Te Assen (NL) staat het monument  “Doorbroken Muur”, ter herinnering aan de gevallen Franse Parachutisten in april 1945.


De Ereleden zijn:
Vice-admiraal b.d. Ir. M.A. van Maanen,
Kapitein der Mariniers b.d. W.F.J. Elgers  BK
Sergeant b.d. S.A. de Vos  BK
De heer H.G. Meijer
De heer H.J. Huisman

Mevr. I.Hardon

De Leden:

De leden van de Vereniging zijn militairen en burgers, die wegens hun dapper optreden door Hare Majesteit de Koningin of door Zijne Majesteit de Koning bij Koninklijk Besluit zijn onderscheiden met de Militaire Willemsorde, de Bronzen Leeuw en/of het Bronzen Kruis en/of het Kruis van Verdienste en/of het Vliegerkruis.


De omstandigheden:

Dit optreden kan hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog:

 • in Nederland bij de gevechten in mei 1940, het verzet in eigen land en Europa in de periode

 • 1940 - 1945 en tijdens de bevrijding van West-Europa met inbegrip van Nederland.

 • in Nederlands Oost Indië tijdens de oorlog en daarop volgend verzet en strijd in de periode 1941 - 1945.

 • in de strijd op de wereldzeeën in de periode 1940 - 1945

 • tijdens de oorlogsvluchten in de periode 1940 – 1945

 • tijdens de ontsnapping uit bezet gebied en de daarbij verleende hulp in de periode 1940-1945 en militairen met de Nederlandse nationaliteit die vóór 2 maart 1946 waren verbonden aan de explosieven- en mijnopruimingsdienst van de krijgsmacht en actief betrokken waren bij het mijnen vrij maken van o.a. vliegvelden, havens en kuststroken in deze naoorlogse periode.

Ofwel na de Tweede Wereldoorlog bij:

 • gevechtsacties in Indonesië in de periode 1945 - 1950

 • de Koreaanse oorlog in de periode 1950 - 1954

 • gevechtsacties in het voormalig Nederlands Nieuw Guinea in 1962.

 • optreden bij vredesoperaties, b.v. Joegoslavië (Srebrenica en Bosnië Operatie Allied Force), Cambodja, Irak, Afghanistan en Mali.

De Nederlandse regering in ballingschap in Londen had behoefte aan het instellen van Dapperheidonderscheidingen voor krijgsverrichtingen waarvoor de Militaire Willemsorde in wezen niet verleend kon worden.

Zo werd in 1940 het Bronzen Kruis ingesteld in twee gradaties, met en zonder Eervolle Vermelding. Deze onderscheiding werd verleend aan militairen, maar later ook aan koopvaardijpersoneel en andere burgers die hiervoor in aanmerking kwamen.

De Bronzen Leeuw (BL) werd in 1944 ingesteld als vervanger van het Bronzen Kruis met Kroon voor eervol vermelden op het Bronzenkruis (1940) en op het Vliegerkruis (1941) en eveneens de vervanger was van de Gesp voor eervol vermelden op het Kruis van Verdienste (1941) waardoor de Bronzen Leeuw na de Militaire Willems-orde (MWO) de belangrijkste Nederlandse Militaire Dapperheidsonderscheiding werd, gevolgd door het Bronzen Kruis (BK), het Kruis van Verdienste (KV) en het Vliegerkruis (VK). Evenals bij de Militaire Willems-order, de hoogste Nederlandse Ridderorder, worden ook deze onderscheidingen bij Koninklijk Besluit verleend.

De uitreiking van een Militaire Dapperheidsonderscheiding vindt plaats op een bij wet voorgeschreven militair ceremoniële wijze, welke recht doet aan uitzonderlijke verrichtingen van de decorandus.
De ceremonie symboliseert de maatschappelijke erkenning van uitzonderlijke prestaties onder extreme en gevaarlijke omstandigheden en toont op gepaste militaire wijze eerbied en respect aan alle militairen en niet militairen die worden onderscheiden.

Toekenning:

De formele grondslagen voor toekenning van de Militaire Willems-Orde, de Bronzen Leeuw, het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis zijn als volgt geformuleerd:

  De Militaire Willems-Orde is de oudste en hoogste Nederlandse onderscheiding die voorrang heeft boven alle ridderorden en andere onderscheidingen en is tevens de hoogste dapperheidsonderscheiding. De orde werd op 30 april 1815 ingesteld door Koning Willem I der Nederlanden.  De orde wordt verleend voor daden die getuigen van "Moed, Beleid en Trouw".
De Militaire Willems-Orde bestaat uit 4 klassen: Ridders der eerste klasse of Grootkruisen;
Ridders der tweede klasse of Commandeurs; Ridders der derde klasse en Ridders der vierde klasse. Sinds 1940 is de Militaire Willems-Orde 211 keer uitgereikt waarvan 59 keer
postuum en inclusief 10 hieronder vermelde vaandels aan:
het Wapen der Militaire Luchtvaart, besluit van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 18 mei 1940 No. 01B Meidagen 1940,
het Wapen der Militaire Luchtvaart van het KNIL, KB 1942-03-16 No.01 Als waardering voor de grootse prestaties tijdens de oorlog met Japan.
de Marine Luchtvaartdienst, KB 1942-04-09 No.18. Strijd tegen Japan vanaf 7 december
1941.
de Koninklijke Nederlandsche Brigade "Prinses Irene" , KB 1945-07--03 No.28 Gedurende de veldtocht 1944-1945.
de 82e  Luchtlandingsdivisie van het Amerikaanse Leger, KB 1945-10-08 No.30. Bevrijding
Nederland 17 september tot 4 oktober 1944.
het Korps Mariniers, KB 1946-12-04 No. 51. Optreden in de jaren 1816 tot en met 1906 en
Rotterdam mei 1940, Oost-Java in maart 1942 en in het bijzonder bij het, met verdere bemanning  van Onze oorlogsbodems in de slag in de Java-Zee, hoog houden van 's lands
vlag.
de Onderzeedienst, KB 1947-06-06- No. 67. Gedurende de Tweede Wereldoorlog.
het Regiment van Heutsz, KB 1954-11-22 No. 35. Krijgsverrichtingen  Koninklijk Nederlands-
Indonesisch Leger 1816-1950 en Korea 1950-1954. Ned-Indië van 45-50.
de 1e Zelfstandige Poolse, Parachutistenbrigade, KB 2006-03-16 No. 06.000941. Arnhem/
operatie Market 17-26 Sep.44.
het Korps Commandotroepen. KB 2016-02-04 No. 2016000214 Afghanistan maart 2005 tot
september 2010.
 

 

De Bronzen Leeuw (BL) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1944. De Bronzen Leeuw kan worden toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden

Toekenning kan ook geschieden aan:

    1.   niet-militairen, Nederlander of Nederlands onderdaan zijnde
     2.   vreemdelingen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van de Nederlandse
           Staat.

Zij, aan wie de Bronzen Leeuw reeds eenmaal werd toegekend en die door gelijkwaardige daden later wederom in aanmerking komen voor die onderscheiding, dragen het Arabische cijfer 2 in goud op het lint.
Bij een volgende gelijkwaardige daad kan dit worden verhoogd tot 3. 

Sinds 1944 is de Bronzen Leeuw  1208  keer uitgereikt waarvan 202 keer postuum en inclu-
sief 1 vaandel van het Franse Leger van het 2e & 3e Regiment Chasseurs Parachutistes
bij KB van 1959-05-09 No. 22.
 

 

Het Bronzen Kruis (BK) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 11 juni 1940. Het Bronzen Kruis kan worden toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden.

Toekenning kan ook geschieden aan:

     1.   niet-militairen, Nederlander of Nederlands onderdaan zijnde;
     2.   vreemdelingen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van de Nederlandse  
           Staat.

Zij, aan wie het Bronzen Kruis reeds eenmaal werd toegekend en die als gevolg van gelijkwaardige daden wederom in aanmerking komen voor deze onderscheiding, dragen het Arabische cijfer 2 in goud op het lint.
Bij een volgende gelijkwaardige daad kan dit worden verhoogd tot 3 en zo verder.

Sinds 1940 is het Bronzen Kruis 3458  keer uitgereikt  waarvan 378 postuum.
 

 

Het Kruis van Verdienste (KV) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1941. Het Kruis van Verdienste kan worden toegekend aan Nederlandse onderdanen of vreemdelingen, die zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk hebben gediend.

Toekenning kan ook geschieden aan:

     1.   niet-militairen, Nederlander of Nederlands onderdaan zijnde;
     2.   vreemdelingen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van de Nederlandse
           Staat.

Sinds 1941 is het Kruis van Verdienste 2066  keer uitgereikt waarvan 68 postuum.
 

 

Het Vliegerkruis (VK) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 28 augustus 1941.
Het Vliegerkruis kan worden toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door daden van initiatief, moed en volharding tegenover de vijand dan wel in verband met vijandelijke actie, hebben onderscheiden en deze daden hebben bedreven gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig.

Toekenning kan ook geschieden aan:

     
1.  niet-militairen, Nederlander of Nederlands onderdaan zijnde;
    
 2.
 vreemdelingen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van de Nederlandse   
           Staat.

Sinds 1941 is het Vliegerkruis 734 keer uitgereikt waarvan 68 postuum. 

De Vereniging stelt zich ten doel:
a. Nadrukkelijk aanwezig te zijn bij nationale herdenkingen en manifestaties, waarbij veteranen in het algemeen en/of de Vereniging in het bijzonder betrokken zijn;
b. Het onderhouden van goede relaties met alle geledingen van de krijgsmacht;
c. Het onderhouden en bevorderen van kameraadschappelijke verhoudingen tussen leden
Zij tracht dit doel te bereiken door:
                      1.  Tenminste een maal per jaar een bijeenkomst te houden, waarop een algemene vergadering zal
                            plaats vinden;
                      2.   Het houden van reünies en overige bijeenkomsten;
                      3.   Het verlenen van immateriële ondersteuning en eventueel verwijzing;
                      4.   Het verlenen van sociale ondersteuning zoals huis- en ziekenbezoek en in geval van overlijden
                            van een der leden.

In de Vereniging is de hele Nederlandse Krijgsmacht in al zijn geledingen en facetten vertegenwoordigd: de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, leden van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het Verzet en de Nederlandse Koopvaardij, etc.


Brons:

Brons is het orgaan van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen en verschijnt driemaal per jaar.
Leden ontvangen het blad gratis.
Abonnementsprijs bij vooruitbetaling: niet-leden: binnenland € 18,00  /  buitenland € 25,00

De fondsen:

De jaarcontributie voor gewone leden is
€ 22,00 en voor buitengewone leden (= weduweleden) € 15,00.
Dit is de minimale contributie.

Ter bestrijding van de onkosten wordt een hogere bijdrage
bijzonder op prijs gesteld.
De verschuldigde contributie dient via een bankoverschrijvingsformulier
of een periodieke overschrijving via
telebankieren gestort te worden op de bankrekening van onze Vereniging.
Bankgegevens: IBAN  NL92 INGB 0001 6678 31 t.n.v. Vereniging BL-BK, BIC INGBNL2A 
Het lidmaatschap valt samen met het kalenderjaar.
Wie zich tussen januari en december aanmeldt betaalt voor een volledig jaar.
De Vereniging heeft een Fonds N.N. waarvoor van de leden een extra vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
Uit dit fonds ontvangen langdurig zieken e.a. een fruitmand of bloemen.


Het bestuur:

Voorzitter:
Maj. F.Ch. (Frans) Erkelens bc, KV
voorzitter@verenigingdmd.nl

Vice-voorzitter:
Maj.J. (Joep) Grispen BL
vicevoorzitter@verenigingdmd.nl

Secretaris:
Kpl Td  E. ( Erik)  van der Meijde KV
secretaris@verenigingdmd.nl


Penningmeester:
AOOI. bd M.H.H.L. (Maurice) Becks RMB  BK 
penningmeester@verenigingdmd.nl

Begrafenis of crematie met militair eerbetoon
Op verzoek van de nabestaanden of de wilsbeschikking van de overleden militair, kan militair eerbetoon plaats-
vinden bij de begrafenis of crematie van:
(a) oud militairen die Ridder der Militaire Willemsorde zijn;
(b) op non-actief gestelde, vrijwillig gediend hebbende militairen, gerechtigd tot het dragen van een dapperheids-
onderscheiding;
(c)in werkelijke dienst zijnde militairen en geestelijke verzorgers.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Hans Bleijerveld, Directeur Bijzondere Uitvaarten, Schumanpark 11,
Postbus 11, Postbus 20, 7300 AA Apeldoorn.
www.teambijzondereuitvaarten.nl  ;  hbleijerveld@monuta.nl  
T: 055 - 527 42 77 of M; 06 - 29 58 57 00

Zie ook:       Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen

  Publicaties uit:   "Brons":  Het magazine van de Vereniging Dragers Militaire
                                                        Dapperheidsonderscheidingen.
 
 • Giovanni Narcis Hakkenberg
  Giovanni Narcis Hakkenberg ontving de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheidingen voor  zijn daden tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië.

  Hakkenberg trad buitengewoon doortastend op toen hij als tijdelijk aangesteld sergeant van de mariniers in 1948 en 1949 diende bij de Mariniersbrigade op Oost-Java. Voor zijn heldendaden benoemde Koningin Juliana hem in 1951 tot Ridder Militaire Willemsorde vierde klasse.
  Hij is op 15 februari 2013 in Ede overleden.


     
   Zie een eerder opgenomen interview met Giovanni Hakkenberg  >>
   
 • Breng de "Westerdam" tot zinken!
  Henk Huisman, geboren op 4 juni 1917, kwam op 21 december 1938 in dienst bij de RDM als elektrisch lasser. Hij heeft in die functie nog veel gewerkt aan het artillerie-instructieschip Van Kinsbergen. 18 mei 1940 maakte een eind aan dit dienstverband als gevolg van de grote verwarring en ravage op en om de RDM in en na de eerste oorlogsdagen. Op 8 augustus 1940, het werk werd geleidelijk aan hervat, keerde ook Henk Huisman terug.
  Evenwel voor zeer korte duur, namelijk slechts twee dagen.

      lees verder >>
   
 • Ernst Ferdinand Portier
  De heer Ernst Ferdinand Portier werd als KNIL militiesoldaat in mei 1942 als krijgsgevangene met 2000 collega’s van Medan-Belawan naar zuid west Birma verscheept, teneinde met 68.000 mede Prisoners of War aan het graafwerk van de toekomstige 415 km lange “Birma – Siam”spoor – dijk te worden ingezet.

     lees verder >>
   
 • Martinus Vugteveen
  Het is 9 mei 1940. “We wisten dat het zou beginnen. De dreiging hing bijna tastbaar in de lucht. Een onwezenlijke stilte die als het ware bol stond van het gevaar” vertelt Vugteveen. Als lid van een sectie van twaalf infanteristen, onder aanvoering van sergeant Klaas van der Baaren, bemant hij de post Krimbrug. Ze behoren tot de 2e Compagnie van het eerste Grensbataljon. Kapitein Berenschot, die zijn hoofdkwartier in Coevorden heeft gevestigd, is hun compagniescommandant.

     lees verder >>
   

   In Memoriam                                                                                                                     © Veteranen -online