TER INLEIDING

 De Koninklijke marine verbood om in oorlogstijd een dagboek bij te houden. Aan deze "illegalen", de waamemers aan boord van de schepen die hun verhaal voor "Alle Hens" optekenden, degenen die hun eigen ervaringen konden navertellen en daarbij illustratiemateriaal aanleverden, alsmede het Instituut voor Maritieme Historie in Den Haag, ben ben ik heel veel dank verschuldigd. Immers, zonder hun bereidwillige medewerking was dit verslag niet tot stand gekomen.

De reden voor het samenstellen van dit verslag is de volgende: de bijdrage die de Koninklijke marine leverde naar aanleiding van een oproep door de Verenigde Naties een halt toe te roepen aan de communistische agressie in Korea, dreigt te vervagen en in de vergetelheid te geraken. Niet voor niets wordt dit de "vergeten oorlog" genoemd. Namen als Tromp, De Ruyter en Piet Hein klinken vrijwel iedereen nog vertrouwd in de oren, evenals de Slag in de Javazee, maar Korea... ? Toch was deze periode een hele grote bladzijde uit de omvangrijke geschiedenis van onze strijdmacht ter zee. Liefst zes schepen voerden de Nederlandse driekleur in de Koreaanse wateren. Vier schepen hebben uiteindelijk daadwerkelijk aan de strijd deelgenomen. De andere twee hielden slechts toezicht op de naleving van de op 27 juli 1953 te Panmunjon gesloten wapenstilstand. Het ging daarbij om de torpedobootjagers Hr.Ms. Evertsen (D 802), Van Galen (D 803), Piet Hein (D 805) en de fregatten Johan Maurits van Nassau (F 802), Dubais (F 809) en Van Zijll (F 811).

In verhouding tot onze grotere broers Amerika en het Verenigd Koninkrijk was de Nederlandse deelname in Korea slechts gering, maar gezien de geleverde prestaties beslist niet de minste!
Ik wil u op verhalende wijze niet alleen verslag doen van die prestaties, maar u ook een indruk schetsen van de belevenissen van de schepen met hun bemanningen in het verre Korea. Zij kenden tijden van angst en spanning, maar ook rust en ontspanning. Onder die moeilijke en soms bittere omstandigheden was het juist de humor die menigeen op de been hield. Zoiets typeert de Hollandse marineman.

De in dit verslag vermelde plaatsen, data, tijden en handelingen zijn ontleend aan officiŽle gegevens.
Mogelijk hebben sommige in dit verslag aangehaalde plaatsen in de loop der jaren een naamsverandering ondergaan, maar zijn genoemd zoals destijds gebruikelijk was, zoals bijvoorbeeld Formosa dat tegenwoordig Taiwan wordt genoemd. Verder zal de lezer schepen tegenkomen die ook in de Tweede Wereldoorlog reeds bekendheid genoten. Dit alles maakt het verslag tot een geschiedkundig document, enerzijds een waardevolle herinnering voor hen die deze episode aan boord van Harer Majesteits schepen zelf hebben meegemaakt of erbij betrokken zijn geweest, anderzijds voor liefhebbers een interessante uitgave ter completering van hun collectie Nederlandse maritieme geschiedenis.
De samensteller. Chris Mark

Verantwoording bronnen en literatuur.

Archieven Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag
Maandblad "Alle Hens", diverse jaargangen
Jaarboeken van de Koninklijke marine, 1950 - 1955
Vraaggesprekken met diverse oud-opvarenden
Dagboeken oud-opvarenden
Scheepsjournalen van de betreffende schepen, Algemeen Rijksarchief, Den Haag
Foto's Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag

Oorspronkelijk uitgegeven door de Vereniging van Oud Koreastrijders ( VOKS)